ReadyPlanet.com
คำบูชาพระพุทธเมตตา

พุทธคยา

พระพุทธเมตตา

พุทธปฏิทิน เดือนมิถุนายน

บทสวดมนต์


คำบูชาพระพุทธเมตตา

 
คำบูชาสังเวชนียสถาน ๔

คำบูชาสถานที่ประสูติ วิหารพระนางมายาเทวี
คำบูชาสถานที่ประสูติ เสาหินพระเจ้าอโศก
คำอธิษฐาน ณ แดนประสูติ
คำบูชาสถานที่ตรัสรู้
คาถานมัสการพระศรีมหาโพธิ์
คำบูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนา
คำบูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนา1
คำบูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนา พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
คำบูชามหาสถูปปรินิพพาน
คำบูชาสถานที่ถวายพระเพลิง
คำบูชาพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน