ReadyPlanet.com
ธัมเมกขสถูป (Dhamek stupa)

 

สารนาถ

ธัมเมกขสถูป

พุทธปฏิทิน เดือนกรกฎาคม

บทสวดมนต์


ธัมเมกขสถูป (dhamek stupa)

“ธัมเมกขสถูป” เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา โปรดพระอัญญาโกณฑัญญะ ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ เกิดพระภิกษุรูปแรก

ศานาเกิดครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จึงเกิดสังฆรัตนะขึ้นในโลก
สารนาถ Sarnath

พระมูลคันธกุฎี (Mulagandhakuti)
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา (sarnath buddha)