ReadyPlanet.com
คาถานมัสการพระศรีมหาโพธิ์

พุทธคยา

ต้นพระศรีมหาโพธิ์

พุทธปฏิทิน เดือนพฤษภาคม

บทสวดมนต์


 คาถานมัสการพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้
คำบูชาสังเวชนียสถาน ๔

คำบูชาสถานที่ประสูติ วิหารพระนางมายาเทวี
คำบูชาสถานที่ประสูติ เสาหินพระเจ้าอโศก
คำอธิษฐาน ณ แดนประสูติ
คำบูชาสถานที่ตรัสรู้
คำบูชาพระพุทธเมตตา
คำบูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนา
คำบูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนา1
คำบูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนา พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
คำบูชามหาสถูปปรินิพพาน
คำบูชาสถานที่ถวายพระเพลิง
คำบูชาพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน